Jetcar vehicle
Jan sarbort fgbfyubyubb04
Jan sarbort posesanim
Jan sarbort ship01 v0004blowpose 3b
Jan sarbort test ship 02 42b

alternative

Originally done for Jama Jurabaev's LearnSquared course.